Siirtyä sisältöön

Avun hakeminen ja häpeä

Avun hakemisen kynnystä nostaa esimerkiksi pyrkimys olla vahva mies. Asiat vois mennä paremmin, jos yhteiskunnan ajattelutapa muuttuisi. Esimerkiksi, jos sukupuoliroolit eivät olisi niin tarkoin rajatut kuin ne nyt ovat. Koettaisiin ihmiset ihmisinä sukupuolesta riippumatta, eikä esim. miehinä tai naisina.

Ei tosimies hae apua

Miesten kohdalla avun hakemiseen liittyy erityisiä haasteita. Keräämiemme kokemusten sekä tekemämme selvityksen perusteella miesten avun hakemisen kynnys on erityisen korkea, minkä seurauksena apua haetaan usein vasta, kun haasteista on kärsitty pitkään ja ongelmat ovat kriisiytyneet. Syyt korkean kynnyksen taustalla kytkeytyvät aiemmin mainittuihin suorituspaineisiin, niiden aiheuttamaan omanarvontunnon puutteeseen sekä kokemukseen avun hakemisen häpeällisyydestä.

Kyl miehillä on varmaa aika korkee kynnys sen avun hakemiseen. Et yleensä sitä apuu varmaan haetaan vasta sit, ku se seinä tulee vastaa, mikä tietysti ei oo ihanteellista. Ainaki itellä siihen on vaikuttanu sellanen, et läheiset ei oo osannut tai pystyny kohtaa sitä omaa avun tarvetta, vaan sitä on pyritty hyssyttelemään. Et ei se varmaa oo nii vakavaa.

Ei oikeutta apuun

Miehille on tyypillistä ajatella, etteivät omat ongelmat ole riittävän vakavia, ollakseen oikeutettu tarjottuun apuun. Kokemus siitä, ettei ole avun arvoinen, voi johtaa pyrkimykseen pärjätä omillaan – keinoista huolimatta. Osa miehistä kokee edelleen, että avun pyytämiseen tai hakemiseen liittyy voimakasta häpeää. Miehet samalla pelkäävät tunnustaa avun tarvettaan, mutta toivovat silti saavansa apua haasteisiinsa. Häpeän keskiössä on usein pelko ohitetuksi, vähätellyksi tai naurunalaiseksi joutumisesta, sillä haavoittuvuuden näyttämisen ajatellaan olevan laajasti miehiltä kiellettyä. Miehet ovat toisaalta myös itse oppineet vähättelemään omaa avuntarvettaan, joka voi estää hakeutumasta sen piiriin.

Mulle on ihan lapsesta asti tuputettu sellasta tough it out asennetta, vaik Ite oon kyl tunnistanu, et ois tarvinnu apua, mut sitä ei oo ollu tarjolla. Tai ainakaan sitä ei oo ollu helppo hakee ilman, et siihen liittys hirveetä häpeetä tai stigmaa. Et ne kokemukset on kyl nostanu sitä avunhakemisen kynnystä, ku se tuntuu moraalisesti jotenkin väärältä. Sen takii, ku sen edessä tuntuu olevan niin paljo esteitä.

Saako auttaja tulla autetuksi?

Osa miehistä myös kokee avun hakemisen haastavana siitä syystä, että he ovat tottuneet usein olemaan se, jonka tukeen toiset turvautuvat. Miehet kuvaavat tällaisia odotuksia mm. sanoilla ”peruskallio”, ”tuki ja turva” sekä ”perheestä huolehtija”, joiden seurauksena miesten omat tuen tarpeet voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Auttajan roolissa miehet saattavat jäädä itse ilman tukea tai kokea, etteivät itse auttajina tarvitse toisten apua. Suurin osa miehistä kuitenkin tunnistaa tarvitsevansa apua, mutta kokevat sen sanoittamisen haastavaksi.

Osalla miehistä oli myös vähän tai huonoja kokemuksia saadusta tuesta. Osalla puolestaan oli pelkoja ohitetuksi tulemisesta sekä vähättelystä, mikä vaikeutti oman haavoittuvuuden osoittamista. Osalle apua hakeneista apu ei taas ollut riittävää tai sellaista, kuin olisi toivonut. Tällaiset kokemukset johtavat helposti entistä vahvempaan oman vahvuuden ja pärjäämisen korostamiseen, joka toimii kilpenä kipeille kokemuksille. Toisaalta se voi johtaa vaikeuteen tunnistaa omaa avuntarvettaan tai myöntää sitä, kun apu olisi tarpeen.

Mää en ollu koskaa ees ajatellu avunhakemista ahdistukseen, ennen ku kaveri sano mulle siitä. Sit ku anto sille mahdollisuuden omassa mielessä, nii se on ollu sen jälkee helppoa. Et tarvi sellasen herätyksen toiselta, et tajus sen tarpeen. Sen jälkeen sen on tajunnu. Mut viehän se paljo energiaa ja aikaa, et sitä apua sit saa, mikä on vaikeeta. Ja ku ite sen työn joutuu sit kuitenki tekemää.

Onko sinulla kokemuksia avun hakemisesta tai sen vaikeudesta?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme kokemuksia sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella, hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content