Siirtyä sisältöön

Miesten mielenterveyttä heikentävät tekijät

Omaan mielenterveyteen vaikuttaa hirveesti se, miten merkitykselliseksi elämän kokee. Kuitenkin sen oman tien löytäminen on tosi vaikeeta, kun yhteiskunta luo paljon paineita ja toisaalta tarjoo hirveen määrän vaihtoehtoja. Siinä helposti eksyy tai syrjäytyy ja on vaikee tehdä yhtään mitään.

Mielenterveys on monen tekijän summa

Mielenterveys ei ole yksinkertainen asia, jota joko on tai ei ole. Päinvastoin. Mielenterveys on yksilöllinen jatkuvassa muutoksessa oleva asia tai tila, joka reagoi ympäristön ärsykkeisiin sen perusteella, mitä olemme oppineet ja mikä on kullekin ominaista. Mielenterveyden tilaan vaikuttavat niin perinnölliset tekijät kuin yksilön elämänkokemukset, voimavarat, elämäntavat, fyysinen terveys, sosiaaliset suhteet, elämäntilanne ja elinympäristö. Mielenterveys on siis monien tekijöiden summa, jota ei useinkaan voida palauttaa yksilön ominaisuuksiin tai yhteen määrittävään taustatekijään.

  • ”Motivaationi opiskelua kohtaan on ollut pientä, ja olen käynyt lähellä loppuun palamista. Luulen, että opiskelen väärää alaa. Mielialani on muutenkin ollut matala, eivätkä voimavarani aina riitä kaikkeen. Jaksan sentään aamuisin nousta sängystä koneen äärelle tekemään töitä, sekä lämmittää itselleni ruokaa. Olen hakenut ongelmiini apua, mutta saamani tuki ei aina ole ollut riittävää. Olen käynyt terapiassakin, mutta harkitsen uuden terapeutin etsimistä. Tällä hetkellä minulle tuottaa epävarmuutta taloudellinen tilanteeni, sillä kesätöiden saaminen on vaakalaudalla.”

Kyl sanosin et sitä taakkaa tulee ihan tuolta historiasta asti. Et mies on ollu se viimenen auktoriteetti hoitaa ne ongelmat ja sen takii miehen pitää pärjätä yksin, että se voi pitää huolta muista. Et se viimesijanen vastuu tuo myös vastuun itsestää. Et vaikka se on muuttunut paljo viimevuosisatojen aikana, on se idea jotenki vieläki olemassa.

Mitkä tekijät haastavat miesten mielenterveyttä?

Yksilöllisiä syitä on varmasti monia. Vuonna 2020 yhteistyössä Väestöliiton kanssa tekemämme ”Nuoret miehet – Mitä kuuluu?” -kyselyn perusteella miesten mielenterveyteen vaikuttivat heihin kohdistuvat odotukset ja heidän sisäistämänsä vaatimukset. Kyselyn perusteella kyse oli yksilöllisten kokemusten sijaan  miesten yhteisesti jakamista odotuksista sekä miehille tyypillisiksi mielletyistä ratkaisumalleista ja toimintatavoista, joiden myönteiset ja kielteiset vaikutukset omaan mielenterveyteen miehet laajasti tunnistivat.

Kyselyn perusteella miehet kokevat mm. voimakasta yksinpärjäämisen tarvetta, johon liitettiin odotus haasteiden omatoimisesta selvittämisestä ja avuntarpeen näyttämisen häpeällisyydestä. Selvityksen perusteella miehet myös vähättelevät usein omaa avun tarvettaan, sillä eivät halunneet kuormittaa palveluita ongelmillaan.

  • ”Elämääni on mahtunut monenlaisia haastavia vaiheita. Vanhempani erosivat, kun olin vielä pieni lapsi, ja jouduin nuorena muuttamaan monta kertaa. Peruskoulun jälkeen päädyin muiden painostamana opintolinjalle, joka ei ollut omien toiveideni mukainen. Valmistumiseni viivästyi ja olin jossain määrin tuuliajolla elämäni suhteen. Turrutin pahaa oloani alkoholilla ja tein erilaisia töitä, jotka eivät aina olleet minua varten. Uuvuin työtaakan alle ja elämästäni katosivat värit. Yhteiskunta on asettanut minulle suorituspaineita, joita olen alkanut pohtimaan kriittisesti. Nyt elämäni on menossa parempaan suuntaan, mutta minulla on yhä ongelmia, joihin tahtoisin saada apua.”

     

Ois hyvä jos julkisuudessaki miehet uskaltas puhuu enemmän omista vaikeuksista. Se auttas sellasen tabun rikkomisessa, ku kaikilla on vaikeuksia, mut tuntuu, et osa teeskentelee, et ei tässä mitää. Usein vaikka erokriisissä tai muussa, nii se on se nainen, jonka tunteista lehdissä kirjotetaan

Mistä apua?

Selvityksemme perusteella miesten avun hakemisen kynnys on korkea, vaikka miehet kokevat laajasti huolta omasta ja toisten miesten mielenterveydestä. Avun hakemisen viivästyminen voi johtaa tilanteeseen, jossa apua haettaessa ongelmat ovat jo kerenneet kriisiytyä. Tästä huolimatta miehet kaipaavat tukea. Kyselyn perusteella parhaita keinoja miesten mielenterveyden edistämiseen olivat positiiviset esikuvat, jotka antavat kasvot miesten mielenterveydelle. Miehet toivovat yleisesti, että miesten mielenterveydestä puhuttaisiin enemmän. Ennen kaikkea miehet kaipaavat rohkaisevaa ja myönteistä puhetta, joka kannustaisi hakeman apua ja puhumaan asioista avoimesti. Miesten mukaan miesten hyvinvoinnista puhutaan liian ongelmakeskeisesti, joka koetaan helposti miehiä syyllistäviksi tai korostavan miesten itsensä ongelmallisuutta.

Mitä seuraavaksi?

Tässä osiossa tuomme esiin miesten ajatuksia miesten mielenterveyttä heikentävistä yksinäisyydestä, odotuksista ja itseluottamuksen puutteesta. Osiossa tuomme esiin myös miesten ajatuksia avun hakemiseen liittyvästä häpeästä, joka voi viivästyttää tai jopa estää avun piiriin hakeutumista.

  • Lähteet

    Lönnqvist, J. (2021). Mielenterveys ja sen häiriintyminen. Teoksessa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V., & Seppälä, O. (2017). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim.

    Nyyti ry & Väestöliitto ry (2020).  “Nuoret miehet – Mitä kuuluu?” kysely. Julkaisematon.

Back to content